Оцінка вартості бізнесу: від чого залежать ціни

Як визначити реальну вартість діючого бізнесу? В даний час використовується велика кількість різних методів і підходів. Експерти вважають, що жоден з них не можна вважати універсальним, і об’єктивність оцінки вартості бізнесу буде вище, якщо застосувати декілька методик.

У міжнародній практиці оцінка вартості підприємств базується на використанні трьох основних підходів: витратного, прибуткового і порівняльного. Кожен з них передбачає застосування певних методів, а також вимагає дотримання особливих умов.

Дохідний підхід являє собою оцінку підприємств за існуючими проектами, тобто з очікуваними грошовими потоками.

Витратний підхід припускає оцінку вартості витрат на створення бізнесу, а також оцінку наявних матеріальних і нематеріальних активів.

Порівняльна оцінка ґрунтується на оцінці вартості бізнесу, в порівнянні з аналогічними об’єктами.

Вибір конкретного методу залежить від наявності інформації щодо об’єкта оцінки: чи можна спрогнозувати поточні і майбутні доходи, володіє підприємство значними матеріальними чи фінансовими активами і т. д.

У разі якщо доходи неможливо розрахувати точно, або, наприклад, результати діяльності підприємства багато в чому залежать від укладення контрактів, застосовуються методи вартості чистих активів, а також ліквідаційної вартості.

Метод вартості чистих активів передбачає, що всі активи оцінюються з урахуванням списування дебіторської заборгованості, зобов’язань по кредитах і інших факторів. Чисті активи вираховуються як різниця між активами і зобов’язаннями.

Метод ліквідаційної вартості передбачає оцінку активів в ту суму, за якою можна продати в даний момент з вирахуванням витрат, і застосовується у випадку, якщо підприємство стоїть на порозі ликвижации.

Якщо доходи компанії можуть бути спрогнозовані, попит на продукцію або послуги стійкий рекомендується використовувати методи, засновані на аналізі доходів або порівняльні методи з використанням мультиплікаторів. Коефіцієнти розраховуються у випадку, якщо вдається знайти необхідне для оцінки кількість підприємств-аналогів, з якими можна порівняти оцінюваний бізнес.

Експрес-оцінка: метод капіталізації прибутку

Досить наочні результати дозволяє одержати оцінка вартості бізнесу за методом капіталізації прибутку. З її допомогою можна також отримати мінімальну суму, за яку може бути проданий готовий бізнес.

Метод ґрунтується на обліку прибутку, яка може бути отримана при інвестуванні в організацію, яка піддається оцінці, порівняно з прибутком від такої ж суми інвестицій в інші галузі підприємницької діяльності, враховується також поточний відсоток по банківському депозиту.

Для більш наочного прикладу можна привести наступну формулу:

КП=ПП/Е

У цій формулі КП – це капіталізація прибутку, ЧП – чистий прибуток після виплати податків за минулий рік, а Е – ставка дисконтування.

Ставка дисконтування може визначатися різними способами залежно від наявних умов. Цей показник включає мінімально гарантований рівень прибутковості, відсоток інфляції, а також коефіцієнт ступеня ризику.

Розрахунок ставки дисконтування може визначатися як альтернативна дохідність, необхідна прибутковість або ж середньозважена вартість капіталу. Більш коректним вважається використання відразу двох методів.

В цілому метод капіталізації доходів в період кризи вважається менш ефективним, ніж інші, так як у визначенні суми доходу можливі різні спекулятивні дії з боку власників бізнесу.

Порівняльний підхід і мультиплікатори

Порівняльний підхід до оцінки бізнесу в якійсь мірі ідентичний методу капіталізації доходів, так як і в тому, і в іншому випадку вартість бізнесу визначається, виходячи із суми його доходу. Але якщо в методі капіталізації вартість підприємства розраховується як величина доходу, поділена на коефіцієнт капіталізації, побудований на основі ринкових даних, порівняльний підхід передбачає зіставлення ринкових даних з доходом, помножений на величину, яка називається ціновим мультиплікатором.

Мультиплікатор – це співвідношення між ринковою ціною компанії і показником, що характеризує результати її виробничої або фінансової діяльності. Мультиплікатори прийнята ділити на натуральні і фінансові. Фінансові мультиплікатори вважаються універсальними, так як вони застосовуються для оцінки всіх видів бізнесу. Натуральні показники специфічні для конкретних галузей.

Натуральні мультиплікатори припускають наявність в знаменнику одного з натуральних показників, наприклад:

  • «Ціна/Потужність (у тоннах за рік)»;
  • «Ціна/Виробництво (в тоннах за рік)»;
  • «Ціна/Обсяг продажу (в штуках)».

Для оцінки підбираються такі фактори, які визначають суму прибутку або розмір активів компанії.

Фінансові мультиплікатори мають в знаменнику один з грошових показників:

  • «Ціна/Дивідендні виплати»
  • «Ціна/Балансова вартість»;
  • «Ціна/Чиста вартість активів».

Вышеперичесленные мультиплікатори називають моментными. Також розрізняють інтервальні фінансові мультиплікатори:

  • «Ціна/Прибуток».
  • «Ціна/Прибуток»;
  • «Ціна/Грошовий потік».

Для розрахунку будь-якого з мультиплікаторів потрібно визначити, яка величина буде використовуватися в якості чисельника. Це може бути ціна однієї акції або вартість всіх акцій. Також важливо обчислити необхідні фінансові та натуральні показники, які будуть виступати в якості знаменника.

Розглянемо приклад розрахунку вартості компанії з допомогою мультиплікатора Ціна/Прибуток. Візьмемо за вихідні дані чистий прибуток підприємства за останній фінансовий рік – нехай вона становитиме 10 млн гривень. Припустимо, що у нас є інформація про те, що аналогічне підприємство з чистим прибутком у розмірі 30 мільйонів було недавно продане за 300 млн гривень.

Ці дані дають можливість розрахувати мультиплікатор – співвідношення ринкової ціни до чистого прибутку. 300/ 30 =10.

Отже, щоб визначити вартість оцінюваної компанії, необхідно 10*10= 100 млн гривень.

Метод з використанням мультиплікаторів за рахунок відносної простоти і швидкості обчислень отримав велике поширення, але важливо пам’ятати про те, що він має похибки. Так як робота з мультиплікаторами передбачає підбір підприємств-аналогів, похибка може виникати з-за того, що близьких аналогів може і не виявитися, або ж позначиться відсутність достатньої кількості інформації про оцінюваному підприємстві.

Ще одна похибка пояснюється тим, що для оцінки за мультиплікаторів використовуються ринкові показники, розраховані на основі котирувань акцій публічних компаній або ж за вартістю угод з придбання аналогічних компаній. Але коректність цих ринкових показників, об’єктивність такої оцінки може бути тільки у випадку проведення фундаментального дослідження ринку.

Дисконтування грошових потоків

Негативна ситуація в світовій економіці визначила три основних найбільш доречних сьогодні методу оцінки бізнесу. Крім порівняльного підходу, експерти виділяють метод дисконтування грошових потоків і метод оцінки збиткових компаній в стані кризи.

Метод дисконтування грошових потоків передбачає вибудування прогнозу руху фінансів на 5 або 10 років вперед з урахуванням певних темпів зростання доходів і витрат і вибір ставки дисконтування. Фактично цей підхід багато в чому аналогічний методу капіталізації прибутку.

Метод містить досить багато припущень, так як складно точно спрогнозувати темпи зростання доходів і витрат, а також розрахувати ставку дисконтування. А адже від точності прогнозування в чому залежить ціна, яку ви заплатите зараз при покупці готового бізнесу.

Тим не менше, вважається, що в умовах економічних потрясінь цей метод виявляється більш ефективним, ніж застосування мультиплікаторів, хоча до оцінки компаній, що перебувають у важкому фінансовому становищі, його застосування неефективно.

Оцінка збиткових компаній

Досить багато пропозицій щодо продажу готового бізнесу на ділі виявляються пропозиціями з продажу збиткових компаній, що знаходяться в кризовому положенні.

Такі компанії зазвичай купуються з двома цілями: інвестор може розпродати компанію в якості окремих активів або ж приєднати її до холдингу в розрахунку на синергетичний ефект.

У першому випадку для оцінки бізнесу використовується метод ліквідаційної вартості, а у другому – метод чистих активів.

Перш, ніж приступити до оцінки обраного об’єкта, важливо визначити для себе мету покупки: для довгострокових інвестицій або в якості активу для розпродажу. Від цього багато в чому залежить вибір підходу.

В цілому вартість бізнесу залежить від багатьох чинників – економічних, соціальних, політичних, від рівня попиту і пропозиції, перспектив подальшого розвитку. Ми рекомендуємо звертатися до кваліфікованих фахівців, що мають великий досвід оцінки бізнесу різних галузей і напрямів.